Concurs GSP.RO
Blogul de sport al anului 2011
- Regulament
"Blogul sportiv al anului 2011"


I. Organizatorul concursului
Organizatorul este S.C. Convergent Media SRL, societate ce detine site-urile www.gsp.ro si www.mysport.gsp.ro , cu sediul social in municipiul Bucuresti, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/2690/1995, cod de identificare fiscala RO 7447520.

II. Locul si durata concursului
Concursul se desfasoara pe site-ul www.gsp.ro in perioada 16 ianuarie – 15 februarie 2012. Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor fizice cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.

III. Mecanism de concurs
Fa-ti cont pe MySport.gsp.ro inregistreaza-te in sectiunea "Blogul sportiv al anului 2011"?! Blogerii concurenti isi vor inscrie blogurile in competitie prin postarea unor widgeturi pe blogurile proprii. Timp de doua saptamani toate blogurile inscrise in concurs vor fi promovate pe gsp.ro si pe MySport.gsp.ro. Urmeaza alte doua saptamani in care cititorii vor vota blogurile inregistrate in concurs. Votul se desfasoara pe MySport.gsp.ro, iar accesul se face prin widgeturile de concurs.
- Primele 30 de bloguri cele mai populare (cu cele mai multe voturi, dar nu mai putin de 250 voturi) vor intra in faza finala.
-In termen de 4 zile, blogerii vor publica pe mysport articolul pe care-l considera ca fiind cel mai bun de pe blogul lor in anul 2011. Aceste articole vor fi jurizate si din rindul lor se vor alege cei 3 cistigatori

Vor fi desemnati 3 cistigatori care vor primi premii astfel:
Premiul I: Laptop Dell Inspiron + aparat foto Panasonic + 3 luni expunere pe gsp.ro
Premiul II: Laptop Dell Inspiron + aparat foto Panasonic
Premiul III: Laptop Dell Inspiron

Pasul 1 – Inregistreaza-te in joc
Pasul 2 – Promovarea blogurilor
Pasul 3 – Cum votezi "Blogul de sport al anului 2011"?
Pasul 4 – Departajarea
IV. Premiile concursului
Premiul I: Laptop Dell Inspiron + aparat foto Panasonic + 3 luni expunere pe gsp.ro
Premiul II: Laptop Dell Inspiron + aparat foto Panasonic
Premiul III: Laptop Dell Inspiron

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 9000 lei.

Urmatoarele actiuni vor fi considerate incercare de frauda si vor duce la anularea in totalitate sau partial a voturilor inregistrate de un utilizator:
Stabilirea cistigatorilor se va face conform prezentului regulament pe data de 25 februarie 2012.
Lista castigatorilor va fi publicata pe www.mysport.gsp.ro si pe www.gsp.ro pe data de 25 februarie 2012.

V. Intrarea in posesia premiului


Intrarea in posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament. In caz contrar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula cistigul si de a reporta premiile. Intrarea in poseia premiilor constind un obiecte se va face in maximum 60 de zile lucratoare de la data cistigului.
Toate taxele de expeditie a premiilor vor fi suportate de Organizator. Pentru toate premiile este obligatorie prezentarea BI sau CI.
Nu se va plati echivalentul in bani pentru cistigurile in bunuri sau excursii si nici nu se vor oferi ca premii alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.

VI. Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine
Organizatorul garanteaza drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin inregistrarea notificarii avind ca scop reclama, marketing si publicitate in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cistigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-cistigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul cistigatorilor de a furniza datele personale pentru validarea si acordarea cistigurilor determina neacordarea cistigurilor.
Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia societatilor implicate in derularea loteriei publicitare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de acces la date - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv, cel putin o data pe an, de a obtine de la organizator confirmarea daca datele sint prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.
Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.
Dreptul de opozitie - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.
Dreptul de a se adresa justitiei - Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

VII. Impozitul pe venitul obtinut
Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a cistigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din cistig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul cistigurilor in bunuri, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a cistigului, organizatorul retine cistigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind cistigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Cistigatorii premiilor in bunuri sint beneficiarii cistigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Nu se va plati echivalentul in bani pentru cistigurile in bunuri sau excursii si nici nu se vor achizitiona alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.

VIII. Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania si care detine un blog care trateaza evenimentele din sport. Prin participarea la concurs concurentii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Angajatii S.C. Convergent Media SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum si tertele persoane implicate in derularea concursului nu au dreptul sa participe la acest concurs.
In cazul in care cistigatorul nu detine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a implinit virsta de 14 ani), acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului, dar numai cu acordul scris si pe baza datelor de identitate ale parintilor sau ale tutorelui legal.

IX. Forta majora
Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.
Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.

X. Alte prevederi
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.mysport.gsp.ro si www.gsp.ro in sectiunea de concurs.
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.mysport,gsp.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.
Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de organizator vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pina la sfirsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti rom`ne competente din Bucuresti.

SC CONVERGENT MEDIA SRL

Director Executiv
Emanuela Tane

Project Manager
Marius Naescu